Yleiset sopimusehdot

 

Yleiset sopimusehdot
01.01.2016 alkaen

Sopijaosapuolet
Tämän sopimuksen osapuolet ovat Kotisivut.com-internet-palvelut / Mediam Oy, jatkossa palveluntarjoaja sekä palvelua käyttävä yhteisö tai yritys, myöhemmin asiakas.

Sopimus ja sopimuskausi
Tällä sopimuksella sovitaan asiakkaan käyttöoikeudesta palveluntarjoajan tuottamiin tietoverkkopalveluihin jäljempänä mainituin ehdoin.

Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimus tulee voimaan, kun palveluntarjoaja on allekirjoittanut sen, kirjallisesti hyväksynyt asiakkaan tilauksen tai asiakkaan tilauksen perusteella ryhtynyt tuottamaan palvelua.

Sopimuskauden pituus on sama kuin valitun laskutuskauden pituus tai erillisessä sopimuksessa määritelty sopimuskausi. Sopimus jatkuu automaattisesti kunkin sopimuskauden päättyessä uudella sopimuskauden pituisella jaksolla, mikäli kumpikaan osapuoli ei irtisano sitä kirjallisesti ennen kohdassa ”voimassaolo” määriteltyä aikaa.

Palveluntarjoajan tehtävät ja vastuu
Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle Internet-palveluun liittyvänä käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Palveluntarjoaja vastaa tietoverkkonsa ja liittymiensä toiminnasta sekä internet- tietoverkkoon pääsystä. Palveluntarjoajan tietoverkon viat korjataan normaalina työaikana. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää päääsy tietoverkkoonsa, jos se on välttämätöntä tietojärjestelmien tai televerkon asennus-, muutos-, tai huoltotöiden vuoksi. Palveluntarjoaja ilmoittaa keskeytyksestä asiakkaalle etukäteen, mikäli mahdollista.

Palveluntarjoaja vastaa vain omasta huolimattomuudestaan aiheutuneista välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin enintään yhden (1) kuukauden palvelumaksun kiinteätä perusmaksua vastaavaan summaan. Välillisiä, ennalta-arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja palveluntarjoaja ei korvaa. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten tietoverkkovioista eikä niiden asiakkaalle aiheuttamista haitoista, vioista tai häiriöistä. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan palveluntarjoajan tietoverkkoon tuottaman materiaalin sisällöstä eikä toimivuudesta.

Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua näiden ehtojen, palvelunkuvauksen ja tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus pyytää muutoksia palvelunsa sisältöön kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää palveluntarjoajaa luovuttamasta häntä koskevia tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin tai suoramarkkinointiin.

Asiakkaan vastuu
Asiakkaan tulee toimittaa palvelua koskeva tilaus palveluntarjoajalle kirjallisessa muodossa, faksilla tai tietokoneen välityksellä sähköisessä muodossa. Saatuaan tilauksen palveluntarjoaja ilmoittaa kohtuullisessa ajassa, hyväksyykö vai hylkääkö se tehdyn tilauksen.

Asiakas hankkii itse kaikki verkkopalveluita varten tarvittavat laitteet ja teleyhteydet. Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palveluntarjoajan tietoverkon tunnistetiedot siten, että nämä eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa ulkopuolisten käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas käyttää palveluntarjoajan tietoverkkoa ja sen palveluja omalla vastuullaan. Asiakas vastaa toiminnastaan palveluntarjoajan tietoverkoissa, sekä palveluntarjoajan tietoverkkoon jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin jaettavista teksteistä, ohjelmista, tiedoista, tilauksista sekä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, muusta lainvoimaisuudesta sekä näiden rikkomisesta aiheutuvista seurauksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan omien tai muualta kuin palveluntarjoajalta hankittujen ohjelmien toiminnasta. Palveluntarjoaja vastaa jakelemiensa ohjelmien toiminnasta vain niiden yhteydessä erikseen mainittujen ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajan lisensoimien, Internet- palvelun käyttöä varten asiakkaalle luovutettujen ohjelmien käyttöoikeus rajoittuu asiakkuuden voimassaoloaikaan.

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan ATK-laitteen tai järjestelmän suojaamisesta. Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkostaan, Internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevaan asiakkaaseen tai tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai muusta vastaavasta seikasta.

Asiakas vastaa siitä, että tietoliikenneyhteys asiakkaan ja palveluntarjoaja:n tietoverkon välillä katkaistaan käytön jälkeen. palveluntarjoaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat auki jätetystä yhteydestä

Maksut
Asiakas maksaa liitymismaksun ja käyttömaksun tai erillisen pakettimaksun ostamistaan palveluista kulloinkin voimassaolevan palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti. Maksutapana on pääosin jälkiperintäinen laskutus, ellei muusta maksumenettelystä ole sovittu tai ilmoitettu. palveluntarjoaja ei maksa korkoa maksetulle ennakkomaksulle tai vakuudelle. Verotuskäytännöstä, lainsäädännöstä tai muustavastaavasta seikasta aiheutuvat hinnanmuutosket tulevat voimaan välittömästi.

Laskut on maksettava niissä mainituina eräpäivinä. Mikäli maksu viivästyy, on palveluntarjoajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorko sekä perimismaksu lain ja voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Jos maksu viivästyy, palveluntarjoajalla on oikeus estää tietoverkkonsa käyttö väliaikaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus periä maksu käytön uudelleen aloittamisesta. Jos maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta, palveluntarjoajalla on oikeus estää tietoverkkonsa käyttö pysyvästi ja periä tästä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun ominaisuuksia, hintaa ja hinnoittelurakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnaston muutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Muutos voidaan ilmoittaa asiakkaalle asiakasviestinä, tiedotteena palveluntarjoajan kotisivuilla tai muun yleisesti saatavilla olevan tiedotuskanavan kautta. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan hinnanmuutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa hintoja asiakaskohtaisesti, mikäli asiakkaan aiheuttama verkkoliikenne tai laitekuormitus selvästi ylittää muiden samaa hintaa maksavien asiakkaiden liikennemäärän tai laitekuormituksen.

Palvelujen ja sopimusehtojen muuttaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa tietoverkkonsa ominaisuuksia, palveluja ja palveluaikoja sekä muuttaa näitä ehtoja. Palveluntarjoaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

Asiakkaille ilmoitetaan muuttuvista sopimusehdoista ja palvelun olennaisista muutoksista ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Palveluntarjoajan tietoverkkoon voidaan tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta.

Voimassaolo
Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei asiakas irtisano sitä viimeistään kolme kuukautta ennen voimassa olevan sopimusjakson päättymisajankohtaa. Asiakkaan on tehtävä irtisanominen kirjallisesti. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli ei noudata näitä sopimusehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus etenkin, jos:
– Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 30 vuorokautta alkuperäisen eräpäivän jälkeen.
– Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi.
– Asiakas häiritsee muuta verkkoliikennettä.

– Asiakas käyttää palveluntarjoajan tietoverkkoa palveluntarjoajan arvion mukaan laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, esimerkiksi hankkimalla luvatta lisäoikeuksia tai rikkomalla tietoturvaa.

Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman palveluntarjoajan suostumusta siirtää tätä sopimusta edelleen. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

Erimielisyydet
Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.